Privacy verklaring

 

Dit is de privacy policy van Sport- en Rekreatie-Organisatie Sportief Oost Nederland. De vereniging treedt naar buiten met de naam SportiefOost.nl. Dit is ook de naam die in onderstaand document wordt gebruikt om de vereniging aan te duiden.

SportiefOost.nl hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SportiefOost.nl houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als SportiefOost.nl zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door SportiefOost.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie,
 • Contributieheffing
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst (papier of formulier op de website)

Verwerking door:

 • Ledenadministratie 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SportiefOost.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IBAN nummer
 • Inloggegevens
 • Lidmaatschap/wedstrijdnummer

Uw persoonsgegevens worden door SportiefOost.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot 2 jaar na het beeindigen van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens van aspirant leden

Persoonsgegevens van leden worden door SportiefOost.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie,
 • Facturering proeflessen
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Opgave formulier proeflessen (papier of formulier op de website);

Verwerking door:

 • Ledenadministratie 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SportiefOost.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IBAN nummer

Uw persoonsgegevens worden door SportiefOost.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een periode van 2 jaar na de eerste proefles. En daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door SportiefOost.nl verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Vrijwilligersovereenkomst (papier of formulier op de website);

Verwerking door:

 • Ledenadministratie 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SportiefOost.nl de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam/ voorletters/ tussenvoegsel

 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IBAN nummer
 • Inloggegevens 

Uw persoonsgegevens worden door SportiefOost.nl opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een periode van 2 jaar na de beëindigen van de vrijwilligers overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
SportiefOost.nl verstrekt informatie van (aspirant)leden/vrijwilligers aan de KNSB en aan de baancommissie van de IJsbaan in Deventer. Hiervoor heeft SportiefOost.nl geen verwerkingsovereenkomst nodig en zal SportiefOost.nl geen toestemming vragen aan de(aspirant)leden/vrijwilligers.

Behalve bovenstaande uitzondering geven wij nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

SportiefOost.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SportiefOost.nl van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Foto's

Met regelmaat publiceert SportiefOost.nl foto’s van (sport)activiteiten op de website en social media (Facebook). Wie bezwaar heeft op een groepsfoto te staan of een kind op de groepsfoto te hebben staan, kan dat kenbaar maken door zelf of het kind niet te laten deelnemen aan de fotosessie. Tegen publicatie van foto’s van (sport)activiteiten kan vooraf geen bezwaar worden gemaakt. Op verzoek kunnen foto’s wel van digitale media worden verwijderd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 
Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

SportiefOost.nl
Hein Braakhuisstraat 8
7434 SK Lettele
taairaterces.[antispam].@sportiefoost.nl

Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

©SportiefOost.nl